Menu
Obec Klenov
Obec
Klenov

Informácie k miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2023

Informácie k miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2023 1

Pozor zmena v povinnostiach pri poplatku za komunálne odpady od 1.1.2023

Poplatok za komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

Poplatníkom je:

 • Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá má oprávnenie užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo je časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 • Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie nachádzajúcu sa na území obce; 
 • Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti. 

Poplatková povinnosť:

 • vznik: deň nadobudnutia trvalého alebo prechodného pobytu alebo užívania nehnuteľnosti
 • zánik: zánikom vlastníctva nehnuteľnosti alebo odhlásením pobytu

Oznamovacia povinnosť:

 • pri vzniku poplatkovej povinnosti
 • pri zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku
 • pri zániku poplatkovej povinnosti
 • lehota oznamovacej povinnosti : do 30 dní

Potrebné doklady:

 Lehota vybavenia:

lehota oznamovacej povinnosti do 30 dní od vzniku/zániku poplatkovej povinnosti

lehota zníženia, odpustenia poplatku do 31.01. zdaňovacieho obdobia

Poplatok:

0,0465 €  € na osobu a deň, čo predstavuje paušálny poplatok 17,00 € na osobu za kalendárny rok

Podmienky na vrátenie poplatku:

 • poplatník zrušil v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
 • fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť
 • právnickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
 • fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku: 

 • výkon práce alebo štúdium v zahraničí, alebo z iného pobytu v zahraničí
 • výkonu práce alebo štúdia na území SR mimo trvalého pobytu
 • prechodného pobytu v inej obci
 • pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení
 • výkonu trestu odňatia slobody

Podklady preukazujúce zníženie poplatku:

 • potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v  zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce (môže byť aj pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období 
 • potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej mimo územia obce na základe živnostenského oprávnenia u zárobkovo činných osôb vrátane dokladu o ubytovaní v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní,  nájomná zmluva) a potvrdenia, že tam platí poplatok za komunálny odpad  
 • potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
 • potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí.

   

       

 Podklady preukazujúce odpustenie poplatku:            

 • potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v  zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (môže byť aj pracovná zmluva  uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období);
 • potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia v zahraničí vrátane dokladu o ubytovaní,
 •  potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, alebo meste, kde sa občan dlhodobo zdržiava

Potrebné doklady:

 Žiadosť o zníženie odpustenie poplatku za TKO.pdf (208.33 kB)

 Žiadosť o vrátenie preplatku za TKO.pdf (383.83 kB)

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Klenov č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jej  dodatky č. 1, 2 a 3.

 

   

 

Prílohy

Oznámenie o vzniku - zániku poplatkovej povinnosti FO.pdf

Oznámenie o vzniku - zániku poplatkovej povinnosti FO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,48 kB

Oznámenie o vzniku - zániku poplatkovej povinnosti FO.pdf

Oznámenie o vzniku - zániku poplatkovej povinnosti FO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,48 kB

Žiadosť o zníženie odpustenie poplatku za TKO.pdf

Žiadosť o zníženie odpustenie poplatku za TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,33 kB

Žiadosť o vrátenie preplatku za TKO.pdf

Žiadosť o vrátenie preplatku za TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,83 kB
Dátum vloženia: 15. 1. 2023 15:26
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2023 14:30
Autor: Správca Webu

Aktuálne

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zber komunálneho odpadu 2023

Sviatok a výročie

Meniny má Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:08

Slnko zapadá:15:41

1330
Prvá písomná zmienka
242
Počet obyvateľov
550 mnm
Nadmorská výška
1537 ha
Rozloha
​​
Zvonica
​​
Gréckokatolícky chrám
​​
Chata