Menu
Obec Klenov
Obec
Klenov

Hlavný kontrolór obce

Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce Klenov

Obecné zastupiteľstvo v Klenove v zmysle § 18a,ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. uznesenia 14/2021-C.2. zo dňa  28.6.2021

V Y H L A S U J E

opätovnú voľbu hlavného kontrolóra obce Klenov

 s pracovným úväzkom 0,04 a určuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce

na deň  31.8.2021

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
  • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 

Náležitosti písomnej prihlášky :

Písomná prihláška musí obsahovať :

  • meno, priezvisko , titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón )
  • štruktúrovaný profesijný životopis ,
  • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ,
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s ustanovením § 18a odsek 2 zákona o obecnom zriadení
  • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Znalosť legislatívy SR a noriem  na úrovni samosprávy, ekonomické vzdelanie, účtovníctvo, výkazníctvo rozpočtových organizácií, komunikačné schopnosti ,práca s počítačom na užívateľskej úrovni  ( Microsoft Word, Excel ), zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť sú vítané.

Termín odovzdania písomnej prihlášky :

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby ,t.j.  do 13.8.2021 do 15.30 hod. v zalepenej  obálke na adresu :

Obec Klenov, Klenov 140, 082 44 Klenov s označením :

,, Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ ! “ .

 

V prípade osobného doručenia ju uchádzač môže odovzdať  na podateľni Obecného úradu v Klenove.

Ďalšie podmienky voľby :

  • uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
  • každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút
  • posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra
  • na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OcZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa  rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tom prípade je však  potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

 

 

V Klenove, dňa 29.6.2021

 

 

                                                                                                          Kamila Bogdaňová 

                                                                                                              starostka obce

 

Úrad

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

E-služby

DCOM banner

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zber komunálneho odpadu 2024

  Harmonogram zberu 2024.jpg Typ: JPG obrázok, Velkosť: 2.44 MB

 harmonogram zberu 2024

Sviatok a výročie

Meniny má Dušan

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.

Pranostika na akt.deň

Na sv. Filipa tráva už rozkvitá.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:38

Slnko zapadá:20:26

1330
Prvá písomná zmienka
242
Počet obyvateľov
550 mnm
Nadmorská výška
1537 ha
Rozloha
​​
Zvonica
​​
Gréckokatolícky chrám
​​
Chata