Menu
Obec Klenov
Obec
Klenov

Hlavný kontrolór obce

Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce Klenov

Obecné zastupiteľstvo v Klenove v zmysle § 18a,ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. uznesenia 14/2021-C.2. zo dňa  28.6.2021

V Y H L A S U J E

opätovnú voľbu hlavného kontrolóra obce Klenov

 s pracovným úväzkom 0,04 a určuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce

na deň  31.8.2021

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
  • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 

Náležitosti písomnej prihlášky :

Písomná prihláška musí obsahovať :

  • meno, priezvisko , titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón )
  • štruktúrovaný profesijný životopis ,
  • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ,
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s ustanovením § 18a odsek 2 zákona o obecnom zriadení
  • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Znalosť legislatívy SR a noriem  na úrovni samosprávy, ekonomické vzdelanie, účtovníctvo, výkazníctvo rozpočtových organizácií, komunikačné schopnosti ,práca s počítačom na užívateľskej úrovni  ( Microsoft Word, Excel ), zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť sú vítané.

Termín odovzdania písomnej prihlášky :

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby ,t.j.  do 13.8.2021 do 15.30 hod. v zalepenej  obálke na adresu :

Obec Klenov, Klenov 140, 082 44 Klenov s označením :

,, Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ ! “ .

 

V prípade osobného doručenia ju uchádzač môže odovzdať  na podateľni Obecného úradu v Klenove.

Ďalšie podmienky voľby :

  • uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
  • každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút
  • posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra
  • na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OcZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa  rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tom prípade je však  potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

 

 

V Klenove, dňa 29.6.2021

 

 

                                                                                                          Kamila Bogdaňová 

                                                                                                              starostka obce

 

Úrad

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zber komunálneho odpadu 2023

Sviatok a výročie

Meniny má Norbert, Norman, Romulus, Adolfína, Norberta, Perzida

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Daždivý jún celé leto pokazí.

Pranostika na akt.deň

Na svätého Norberta už zima ide do čerta.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:33

Slnko zapadá:20:35

1330
Prvá písomná zmienka
242
Počet obyvateľov
550 mnm
Nadmorská výška
1537 ha
Rozloha
​​
Zvonica
​​
Gréckokatolícky chrám
​​
Chata